Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025

C A L E N D A R U L
înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025

Data-limită/
Perioada
Evenimentul
Pregătirea înscrierii în învățământul primar
25 martie 2024 Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare
alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului
școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască
activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de
învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării
programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare
26 martie 2024 Postarea pe site-ul centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de
Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia
de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.019/2024) pentru
evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024
inclusiv și care nu au frecventat grădinița din motive legate de boală, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul
temporar în străinătate.
Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE
Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a
modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar) pentru
evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1 septembrie—31 decembrie 2024 inclusiv
27 martie 2024 Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare
elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali — sindicate,
consiliul reprezentativ al părinților — după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către
consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească
îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi

 

28 martie—
10 aprilie 2024
Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și eliberarea
recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii
care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul
primar;
• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru
participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa
pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
• soluționarea de către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar
(comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în
învățământul primar.
11 aprilie 2024 Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv
recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ
preșcolar sau CJRAE/CMBRAE către comisia județeană/a municipiului București
Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar
11 aprilie—
14 mai 2024
Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, online sau la
unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor,
inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria
răspundere și a documentelor necesare în copie simplă
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică
N O T Ă:
Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor,
astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care
capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din
circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea
segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență.
Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un
număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare în alte unități de învățământ care au spații disponibile.
Formațiunile de studiu în care sunt cuprinși copii care nu pot fi deplasați sau care necesită tratament continuu,
ca urmare a unor afecțiuni medicale, vor funcționa în spațiul care să țină cont de susținerea nevoilor de ordin
medical.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar
14 mai—
17 mai 2024
Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională)
a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție
20 mai—
27 mai 2024
Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din
documentele depuse/transmise de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, a cererilor prin care se
solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin
aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, și validarea de către consiliul de administrație al unității
de învățământ a listei candidaților admiși în această fază
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază
28 mai 2024 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și
repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au
solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din
lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție
29 mai 2024 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului
de locuri rămase libere

 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar
30 mai 2024 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de
repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar
Informarea Ministerului Educației de către comisia județeană/a municipiului București cu privire la procedura
specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de
comunicare și transfer de documente online, după caz.
31 mai—
7 iunie 2024
Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție
dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio
unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă
10 iunie—
14 iunie 2024
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind
înscrierea copiilor
17 iunie—
21 iunie 2024
Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal
instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza
criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în
această etapă
21 iunie 2024 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare
2 septembrie—
6 septembrie 2024
Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal
instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul
primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

 

Acest articol a fost publicat în Informare. Salvează legătura permanentă.